دکتر شهریار پیرانی

پوست و مو


هایفوتراپی

آموزش

لاغری موضعی باکرایو لیپو

تغذ یه ورژیم درمانی

SKIN CARE

فرم دهی باسن

( PRP ) سلول درمانی یا مزوت

لاغری موضعی

ماسک به زبان کردیkurdi mask

ماسکی ترێ

ماسکی ژمارە ١

بۆ رێگەگرتن وکەمکردنەوەی چرچ بوونی پێست

کەمێک ترێ لە زەیتی زەیتوندا بکوڵێنن، پاش ئەوەی سارد بووە، ترێیکەی هەڵێنجن و میکسی بکەن(بیکوتنەوە)، پاشان بۆ ماوەی بیست خولەک لە سەر دەموچاوی دانێن، ئینجا بە ئاوی شیلەوتین بیشۆنەوە.

ماسکی ژمارە ٢

بۆ روون و گەش بوونەوەی پێست

کەمێک ترێ بکوشن و ئاوەکەی بگرن، ئاوی ترێ بە لۆکە لەسەر دەموچاو بدەن دوای دە خولەک دەموچاو بە ئاوێکی تیکەڵاو بە نیوکەوچکی چایخۆری جوشی شیرن، بشۆنەوە.

ماسکی ژمارە ٣

بۆ لابردنی شڵەو لەکەو پەڵەی کاتی دووگیانی

کەمێک شیلەی ترێ لەگەڵ کەوچێکی چایخۆری خوێ تێکەڵ بکەن و لەسەر لەکەو پەڵەی دەموچاوی بدەن. دوای سی خولەک بە ئاو بیشۆنەوە.

ماسک بؤ لابردني زيپکة

1-ماسکي هةصوچة،

هةصوچة ميوةيةکي دةوصةمةندة بة بثتاکارؤتؤن، ڤيتامين سي، ئي، ئةسيد فوليک، کالسيؤم، فؤسفؤر، پؤتاسيؤم، ئاسن، مس و ڤيتامينةکاني گروپي بيية. چةند دةنک هةصوچة بخووسثنن، دةنکةکاني جيا بکةنةوة، دواتر بيکوتنةوة و ساف و يةکدةستي بکةن، بؤ ماوي بيست خولةک لة سةر دةموچاوي دانثن، دوايةش بة ئاوي شيلةوتين بيشونةوة.

2-ماسکي قةرةصوو(هةصوچةي رةش)

دوو دةنک قةرةصووي تازة بکوتنةوة، لةگةص نيوة پةرداخثک ئاردي جؤي دووسةر و دوو کةوچکي چثشت خؤري هةنگوثن و کةمثک ئاو تثکةصي بکةن و تا ببثتة خةميرثکي يةکدةست، ئةو ماسكةي لةسةر دةموچاوتان دانثن، دواي بيست خولةک بة ئاوي شيلةوتين بيشؤنةوة.

3-ماسکي ئاناناس و رؤني گوصةبةرؤژة

ئاناناس دةوصةمةندة بة ڤيتامين سي، ئاناناس کاريگةريي بةرچاوي لةسةر زيپکةي سةردةمي گةنجي و چةوريي بن پثست هةية. توثکلي ئاناناسي گةيشتوو لثبکةنةوةو ئاناناسةکةي لة ئامثري ميکس کردندا ميکس بکةن تا خةست بثتةوة. دواتر پةرداخثک رؤني گوصةبةذؤژةي پث زياد بکةن. رؤژ نا رؤژثک ئةو پثکهاتةية بؤ ماوةي 20 تا 30 خولةک لةسةر دةموچاوتان دانثن، دواتر بة ئاوي سارد بيشؤنةوة.

4-ماسکي پيواز،

پيواز ڤيتامين سي، ئا و بي و کانزاکاني هةية، بؤ لابردني زيپکةي سووري سةر پثست، پيوازثکي نثو ترشيات و يا پيوازثک کة بة ئاو کولأوة، لةسةر زيپکة سوورةکان بدةن و دواي 20 خولةک بيشؤنةوة.

5-ماسکي جةعفةري

گةلأي دةسکثک جةعفةري لثبکةنةوةو بيشؤنةوة لة ئاودا بيکوصثنن بؤ ماوةي حةفتةيةک بةياني و شةوان بةو پثکهاتةية دةموچاوتان بشؤنةوة، ئةم کارة دةبثتة روون و گةشبوونةوةي پثست و زيپکةي ورد و سوور لادةبا.

6-ماسکي هارؤ

دةنکثک هارؤي تازة رةندة بکةن لةگةص زةردثنةي هثصکةيةک تثکةصي بکةن، بؤ ماوةي نيو کاتژمثر لةسةر دةومچاوي دانثن، دواتر بة ئاوي شيلةوتين بيشؤنةوة، لةو ماوةيةدا پشو بدةن.

7-ماسکي پةتاتةو زةيتي زةيتون

دةنکثک پةتاتة رةندة بکةن لةگةص چةند کةوچک رؤن زةيتون تثکةصي بکةن و لةسةر زيپکةکاني دانثن. دواي 20 خولةک بة ئاوي شيلةوتين بيشؤنةوة.

8- ماسکي ليمؤ ترش

شوثني زيپکةکان بة تثکةلأوي خوث و ئاوي ليمؤترش دژي عفوني بکةن، ئةو کارة چةند جار دووپات بکةنةوة، زيپکة لادةباو پثست روون و گةش دةکاتةوة.

9- ماسکي شير وهةنگوثن

بة رادةيةک شير و هةنگوثن پثکةوة تثکةص بکةن، دواتر دةنکثک ليمؤترشي پث زياد بکةن و جوان لثکي بدةن. ئةو پثکهاتةية بةياني و شةوان لةسةر دةموچاو دانثن و دواي 20 خولةک بة ئاوي شيلةوتين بيشؤنةوة.

ماسکي ئاناناس بؤ ساف و نةرميي پثست

دوو قاش ئاناناس لة ئامثري ميکس کردندا ميکس بکةن، لةگةص دوو کةوچي مرةباخؤري هةنگوثن بة جواني تثکةصي بکةن. ئةو تثکةصةية بؤ ماوي 15خولةک لةسةر دةموچاوتان دانثن و پاشان بة ئاوي شيلةوتين بيشؤنةوة.

ماسکي هةنار بؤ روون و گةش بوونةوةي پثستي دةموچاو

ئاوي هةنارثکي شيرن بگرن و بة بث ئةوةي لةگةص شتثکي تر تيکةصي بکةن لة دةموچاوي بدةن، دواي 10 خولةک دةموچاو بشؤنةوة، ئةم کارة دةبثتة هؤي روون بوونةوةي پثستي روخسار.

ماسکي ئةنبة بؤ بريقةدار رةنگي روخسار

ئةنبةيةکي گةيشتوو پاک بکةن و دةنکةکةي لث جيا بکةنةوة و بة تةواوي بيکوتنةوة، دواتر ئةو گيراوةية لة سةر دةموچاو دانثن دواي 30 خولةک دةموچاو بة ئاوي شيلةوتين بشؤنةوة.

ماسکي ترث بؤ گةشتر و رووناک کردنةوةي پثست

ئاوي ترث تازة بة لؤکة لةسةر دةموچاو بماصن و دواي 10 خولةک بة ئاوي شيلةوتين کة تيکةصي جوشي شيرن کراوة بشؤنةوةو دواتر ئيشکي بکةنةوة.

لؤسيؤني توثکصي بث بؤ کةمکردنةوةي چرچ بووني پثست

10گرام توثکصي بث لةگةص 100 گرام ئةلکؤصي 50% تيکةص بکةن دواتر لة باتصثک يا شوشةيةکي بچوکي بکةن و سةرةکةي جوان ببةستن. بؤ ماوةي دوو حةفتة هةموو رؤژث چةند جار لثکي بدةن. دواي ئةو ماوةية گيراوةکة ساف بکةن و هةموو رؤژث بة لؤکة لة دةموچاو و ملي بدةن تا چرچ و لوچي پثست لة ناو بچث.


آدرس مطب : تهران خ ولی عصر روبروی جام جم کوچه خرسند پ 76 طبقه دوم واحد 6
تلفن : 26201037 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ریزش مو 2لاغری و تناسب اندامریزش مو منطقه ایمزوترا پی کلاسیکنقش ضد آفتاب در آهسته شدنراهنمای رژیمیهایفوتراپیشوره سربیوگرافیمطالب و مقالاتتماس بامابخش کردیتناسب اندام وكالريصفحه اصلیجوانسازی پوست - قسمت اولسوالات پزشکیجوانسازی پوست - قسمت دومپیامهای کاربرانجدول کالری موجود در مواد سایتهای دیگرخدمات لیزر پوستگالري عكسدر ایرانprp-درمان آکنه اسکار وزخمدرمان جدید بيماري هاي مفدرمان غیر دارویی آکنهcontact usریزش مو 1Mesotherapy